Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden Brouwerij 't Hofke


Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen in de webwinkel van Brouwerij ’t Hofke.


1. Algemeen

1.1 Onder Brouwerij ’t Hofke wordt in deze algemene voorwaarden en op de websites www.brouwerijthofke.nl en www.shopbrouwerijthofke.nl ('De Website') verstaan de eenmanszaak Brouwerij ‘t Hofke, statutair gevestigd en kantoorhoudend te Velp, Nederland.

1.2 Brouwerij ‘t Hofke is ingeschreven in het Handelsregister te Arnhem onder KVK-nummer 87725371 en gevestigd aan de A.G Hofkeslaan 4 te Velp.

2. Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Brouwerij ‘t Hofke als leverancier enerzijds en de koper anderzijds ten aanzien van producten zoals door Brouwerij ‘t Hofke op de Website te koop aangeboden (de “Producten”). De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van de koper wordt door Brouwerij ‘t Hofke uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Mocht enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig zijn, vernietigd worden of onafdwingbaar zijn, dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst niet aan.

3. Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van Brouwerij ‘t Hofke zijn vrijblijvend en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de Producten zoals op het moment van bestellen op de Website worden getoond.

3.2 Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.

4. Overeenkomst en facturering

4.1 De overeenkomst tussen Brouwerij ‘t Hofke en de koper komt tot stand op het moment dat de koper de bestelprocedure op de Website volledig heeft doorlopen en koper derhalve alle verplicht in te vullen gegevens aan Brouwerij ‘t Hofke heeft verzonden.

4.2 Na ontvangst van het volledig ingevulde digitale bestelformulier door Brouwerij ‘t Hofke is de overeenkomst tussen Brouwerij ‘t Hofke en de koper onherroepelijk en kan deze niet meer door koper worden ontbonden. Niet tegenstaande het voorgaande behoudt Brouwerij ‘t Hofke zich het recht voor om de overeenkomst met de koper binnen 24 uur na totstandkoming zonder verplichting tot betaling van enige schadevergoeding te ontbinden.

4.3 Na totstandkoming van de overeenkomst zal Brouwerij ‘t Hofke binnen 48 uur een factuur opmaken en als pdf-bestand per e-mail aan de koper zenden. Brouwerij ‘t Hofke zal geen papieren factuur per post zenden, hetgeen door de koper uitdrukkelijk wordt aanvaard.

5. Prijzen

5.1 Brouwerij ‘t Hofke kan niet aansprakelijk worden gehouden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten van Producten zoals vertoond en vermeld op de Website.

5.2 De prijzen van de Producten zoals vermeld op de Website zijn inclusief BTW en accijns en inclusief verpakkingsbelasting.

6. Afzetgebied

6.1 Brouwerij ‘t Hofke levert bestelde Producten uitsluitend binnen Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden.

7. Bezorgkosten

7.1 De prijzen van de Producten zoals vermeld op de Website zijn exclusief bezorgkosten.

7.2 Voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van een bestelling is de koper een bijdrage in de bezorgkosten verschuldigd.


8. Levering en levertijd

8.1 Brouwerij ‘t Hofke verkoopt haar Producten enkel aan particulieren en ook aan ondernemingen die ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

8.2 Indien de koper voor 13:00 uur `s middags een bestelling plaatst en betaalt wordt de betreffende bestelling na ontvangst van de betaling uiterlijk drie werkdagen erna verzonden.

8.3 Bovengenoemde levertijden zijn indicatieve levertijden en gelden niet als fatale termijn. Aan de indicatieve levertijden kunnen door de koper geen rechten worden ontleend. Brouwerij ‘t Hofke kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade van de koper als gevolg van overschrijding van de aangegeven indicatieve levertijden.

8.4 Brouwerij ‘t Hofke is gerechtigd om de door de koper bestelde Producten in gedeelten aan de koper te leveren. Eventuele aan deelleveringen verbonden meerkosten zijn voor rekening van Brouwerij ‘t Hofke.

8.5 De door de koper bestelde Producten worden door een externe transporteur op het door de koper opgegeven afleveradres afgeleverd.Daarbij vraagt de externe transporteur om een legitimatie zodat gecontroleerd kan worden of de koper minimaal 18 jaar is. Wanneer dit niet het geval is, is de transporteur bevoegd om de Producten retour te nemen. Indien er bij levering niemand aanwezig is om de Producten in ontvangst te nemen zal de transporteur de bestelling eenmalig kosteloos op een later tijdstip nogmaals aanbieden en/of contact opnemen met koper om een nieuwe afspraak te maken ten aanzien van de levering. Indien bij de tweede levering wederom niemand aanwezig is om de Producten in ontvangst te nemen zal Brouwerij ‘t Hofke voor de derde (en volgende) levering nogmaals bezorgkosten in rekening brengen.

8.6 De koper heeft het recht om artikelen binnen 14 dagen retour te sturen en het volledige aankoopbedrag vergoed te krijgen, mits het product en verpakking van het desbetreffende product in originele staat verkeren. Verzendkosten voor retourzendingen worden niet door Brouwerij ‘t Hofke vergoed.

9. Veilig betalen

9.1 De koper kan de bestelde Producten betalen middels iDeal.

10. Klachten, onderzoeksplicht en nakoming

10.1 Indien Brouwerij ‘t Hofke onjuiste of het onjuiste aantal producten levert dient de koper Brouwerij ‘t Hofke hiervan binnen 24 uur na levering op de hoogte stellen. Foutief geleverde Producten worden binnen 5 werkdagen kosteloos door Brouwerij ‘t Hofke omgeruild of opgehaald, mits de betreffende producten niet zijn aangebroken en in de originele verpakking zitten. Brouwerij ‘t Hofke zal abusievelijk niet-geleverde Producten zo spoedig mogelijk kosteloos naleveren.

10.2 Wanneer de koper een kapot Product heeft ontvangen dient de koper Brouwerij ‘t Hofke hiervan binnen 24 uur na levering op de hoogte stellen per e-mail (info@brouwerijthofke.nl) en dient de koper dit aan te tonen door middel van een foto. Na ontvangst en goedkeuring van de foto door Brouwerij ‘t Hofke zal Brouwerij ‘t Hofke, naar keuze van de koper, (i) het aankoopbedrag van het betreffende Product aan de koper retourneren, of (ii) het betreffende Product zo spoedig mogelijk kosteloos naleveren indien voorradig. Brouwerij ‘t Hofke is te allen tijde gerechtigd om de door koper geclaimde breuk ter plaatse te controleren.

10.3 Indien de koper niet binnen 24 uur na levering van de bestelling melding maakt van onjuistheden in de levering zoals hiervoor in de leden 1 en 2 van dit artikel omschreven, zal de levering als volledig en juist worden beschouwd en vervallen de rechten van de koper zoals vermeld in voornoemde artikelen.

10.4 Brouwerij ‘t Hofke is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.

10.5 Alle leveringen worden verzorgd via door Brouwerij ‘t Hofke ingeschakelde externe transporteurs. Deze transporteurs bezorgen uitsluitend. Het retour nemen van emballage en/of producten is derhalve niet mogelijk.

11. Aansprakelijkheid en schadevergoeding

11.1 Brouwerij ‘t Hofke kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

11.2 Overmachtsituaties die in ieder geval niet voor risico van Brouwerij ‘t Hofke komen zijn onder andere ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet-tijdige of gebrekkige nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers of transporteurs en storingen in de productie.

11.3 Brouwerij ‘t Hofke kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van derden en koper vrijwaart Brouwerij ‘t Hofke tegen eventuele schadeclaims van derden. Brouwerij ‘t Hofke kan eveneens niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die is veroorzaakt door de door Brouwerij ‘t Hofke ingeschakelde externe transporteurs, tenzij deze schade aan opzet of grove schuld van de externe transporteur is toe te rekenen.

11.4 Brouwerij ‘t Hofke is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.

11.5 Het in het vorige artikel en in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Brouwerij ‘t Hofke ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

12. Persoonsgegevens

12.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Brouwerij ‘t Hofke nageleefd. Kopers hebben altijd de mogelijkheid hun eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de koper door een mail met verzoek te sturen naar info@brouwerijthofke.nl

12.2 Brouwerij ‘t Hofke zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en nog zolang bewaard worden als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Ook kan deze informatie door Brouwerij 't Hofke gebruikt worden om kopers te informeren over nieuws van Brouwerij 't Hofke. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de koper in het geding komt.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Brouwerij ‘t Hofke en de koper is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Het scheidsgerecht zal bestaan uit één arbiter, en de plaats van arbitrage zal zijn Arnhem, Nederland. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.


14. Leeftijd van de koper

14.1 De koper verklaart door het akkoord met deze voorwaarden minimaal 18 jaar oud te zijn en/of de minimumleeftijd voor de aanschaf van alcohol te hebben zoals wettelijk vastgelegd.

Versie 0.2 20221014